Open Green IT Policy framework, nieuw instrument voor duurzaam ict-beleid

Open Green IT Policy Framework

Ook ict moet haar ecologische footprint reduceren. Ook ict moet en kan een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving. Het Open Green IT Policy Framework is opgericht om een framework te ontwikkelen waarin beleidsparameters zijn opgenomen die directe invloed hebben op deze ecologische footprint. Met het instrument kunnen organisaties hun maatregelen vergelijken die moeten leiden tot duurzaamheid om zo meer sturing te geven aan het werken aan een beter en duurzamer milieu. Het is niet de bedoeling van Open Green IT Policy dit framework als een technocratische blueprint te gebruiken. Alleen mensen zijn in staat om duurzaamheid te realiseren. Onze collega René Visser schreef mee aan deze whitepaper over het Open Green IT Policy Framework*.

Net als vele andere producten veroorzaakt ict-hardware in iedere fase van zijn levenscyclus (productie, gebruik en afvoer) ernstige milieuproblemen. Bij de productie van computers en de verschillende elektronische en niet-elektronische onderdelen worden elektriciteit, grondstoffen, chemicaliën en water verbruikt en giftige afval voortgebracht. De productie en gebruik van ict resulteren direct of indirect in CO2-emissies en hebben een negatieve impact op het milieu. De ict-infrastructuur in brede zin verbruikt grote hoeveelheden elektriciteit en levert zo een flinke bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2.

Het streven naar duurzame ict is daarom terecht en gewenst. Nu zijn er van duurzame ict veel definities in omloop geraakt waardoor het moeilijk is om de effectiviteit en de resultaten van duurzaamheidsmaatregelen te meten. Het is daarom van belang om te komen tot een meer algemeen geaccepteerde definitie van Green IT. CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) heeft de volgende definitie van Green IT voorgesteld: “Green IT is het op efficiënte en effectieve wijze met een minimale of geen negatieve impact op het milieu ontwerpen, fabriceren, gebruiken, afvoeren van computers, servers en aanverwante subsystemen, zoals beeldschermen, printers, opslagapparaten en netwerk- en communicatiesystemen. Green IT gaat over milieu en duurzaamheid, het economisch efficiënt gebruiken van energie en de total cost of ownership, inclusief de kosten van afvoer en recycling.

Het milieu heeft baat bij Green IT, omdat het mogelijk maakt om energie efficiënt te gebruiken, om de CO2-uitstoot te verminderen, om minder schadelijke stoffen te gebruiken en om hergebruik en recycling aan te moedigen. Groen ontwerp, groene fabricage, groen gebruik en groene afvoer zijn de complementaire paden van Green IT. Alleen door te focussen op deze vier fronten is duurzaamheid aan de ict-kant realiseren en is ict groener te maken in haar hele levenscyclus.” Deze definitie van Green IT is in lijn met de definitie van Green IT zoals die te vinden is op Wikipedia.

IT for Green

Relatief nieuw is de ontwikkeling van Green IT naar IT for Green. Deze ontwikkeling is in gang gezet door de zorgen die men zich maakt over de door de mens veroorzaakte klimaatverandering door uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. En door het besef dat grondstoffen schaars en dus eindig zijn, maar wel noodzakelijk voor onze welvaart. Volgens het SMART 2020 rapport komt, afgezien van emissies die veroorzaakt worden door ontbossing, de grootste bijdrage aan de klimaatverandering door broeikasgasemissies van elektriciteitscentrales en brandstof die voor vervoer gebruikt wordt.

Het is daarom dat ict een grote rol kan spelen in het efficiënter gebruiken van energie bij de opwekking en distributie van elektriciteit, het energieverbruik in gebouwen en fabrieken en de energie die nodig is voor het transport van goederen. Ict-systemen,- apparatuur en -applicaties kunnen op een duurzame manier het leven, leren en werken mogelijk maken, bijvoorbeeld door auto- en vliegtuigkilometers te reduceren, door gebruik te maken van teleconferencing, door slimme ict-systemen in gebouwen toe te passen, maar ook door de overtollige warmte van rekencentra te gebruiken voor de verwarming van huizen. De ict-sector kan winstgevend met andere sectoren oplossingen ontwerpen en aanwenden, die nodig zijn voor een ‘low carbon society’.

Open Green IT Policy Framework

Het Open Green IT Policy Framework is ontwikkeld door Eurogroup Consulting in 2010 in samenwerking met Essent, Mansystems en Gartner. Het is een model dat bedoeld is om de verschillende componenten van Green IT met elkaar in verband te brengen. Het framework kan gebruikt worden om strategische discussies op drie verschillende manieren te ondersteunen:

  1. Beschrijvend: het framework kan gebruikt worden voorhet positioneren van specifieke Green IT onderwerpen die bediscussieerd worden binnen de organisatie zonder
    daarbij gebruik te maken van technisch jargon.
  2. Als richtlijn: het framework kan gebruikt worden om activiteiten te definiëren, te prioriteren en aan te geven wat hun bijdrage is in de realisatie van doelen.
  3. Voorschrijvend, normatief: de map kan gebruikt worden als een diagnostisch instrument om gaten te vinden in de wijze waarop Green IT binnen de eigen organisatie vorm wordt gegeven ten opzichte van andere organisaties. Het geeft antwoord op de vragen: wat is de huidige positie en hoe presteer ik ten opzichte van vergelijkbare organisaties?

Het framework beschrijft vier drijfveren, zes aandachtsgebieden en vier factoren die als enablers fungeren voor duurzaam ict-beleid.

De volledige whitepaper is via deze link te downloaden: [download id=”4″]

*) Best Practice Quartely Review nummer 8 (Jaargang 3, 2012)

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail