EXIN Functioneel Beheer Track

De Tracks bieden praktische en competentiegerichte trajecten waarmee ICT-professionals op een eenvoudige, maar kwalitatief hoogwaardige manier een stap kunnen zetten in hun carrière. De belangrijkste verandering ten opzichte van het oude kwalificatieprogramma is een vereenvoudiging van het programma en dat het rolspecifiek en praktisch toepasbaar is.

Het EXIN Functioneel beheer Track is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende trainingen:

  1. Professionele Communicatie – 2 dagen
  2. Informatiesystemen Foundation – 2 dagen
  3. Module Testen Foundation – 2 dagen
  4. Agile / SCRUM Foundation – 2 dagen
  5. BISL Foundation – 2 dagen
  6. EXIN BIMP Foundation – 4 dagen

Het bovenstaande programma is specifieke – in overleg met EXIN – voor de Nationale Politie opgesteld. Op deze manier wordt een solide theoretische basis verkregen (middels de Foundation modules), en wordt ingespeeld op de veranderende competenties van de Functioneel Beheerder (middels de EXIN BIMP module).

Foundation en Professional modules

Het Track Functioneel Beheer is opgebouwd vanuit de kerncompetenties van de rol van functioneel beheerder. De certificering voor Track is modulair opgebouwd. De basis voor de vereiste kennis en inzicht wordt gelegd met een aantal relevante Foundation modules. De Track wordt afgerond door een Professional module. In de Professional module ligt de nadruk met name op de toepassing van kennis en vaardigheden door middel van praktische opdrachten waarin ook aandacht besteed wordt aan soft skills en andere competenties.

Bij afronding van een Track ontvangt de cursist een EXIN-certificaat dat garant staat voor onafhankelijkheid en internationale erkenning. Bij de beschrijving van de relevante competenties is gebruik gemaakt van het Europese Competentie Raamwerk.

De Foundation modulen bieden professionals de mogelijkheid om hun kennis te verbreden en zich snel de essentie eigen te maken van facetten van het ICT-vakgebied. Deze modules kunnen ook los van een Track gevolgd worden. Tracks Professionals hebben een brede achtergrond die het mogelijk maakt om met andere disciplines samen te werken en nieuwe ontwikkelingen in informatievoorziening en informatietechnologie snel op waarde te schatten en eigen te maken. Ze zijn direct inzetbaar voor een bedrijf; ze weten waar ze het over hebben en weten wat ze doen.

In de onderstaande paragrafen staat (kort) een samenvatting van de verschillende modules;

Professionele Communicatie 

Samenvatting van de training
Aandacht voor communicatieve vaardigheden is in de IT sector tegenwoordig een vanzelfsprekende zaak. Het bedrijfsleven en de overheid stellen hoge eisen aan hun medewerkers. Zij moeten specialist zijn op hun vakgebied, flexibel inzetbaar, maar ook beschikken over contactuele eigenschappen en een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. moderne professionals besteden doorgaans meer dan de helft van hun tijd aan communicatie: werkoverleg, vergaderingen, schrijven van rapporten, e-mailen en het verzorgen van presentaties. Het is belangrijk kennis op te doen over communicatie. Zelfs voor een onderwerp dat in eerste instantie praktisch lijkt, is het herkennen van situaties en structuren in mondelinge en schriftelijke communicatie belangrijk alvorens wordt over gegaan tot het ‘doen’. De module Professionele Communicatie foundation draagt een efficiënte en prettige samenwerking met collega’s en klanten.

Doel van de training
Doel van deze module is het overbrengen van basiskennis van mondelinge en schriftelijke communicatie. Diverse aspecten van communicatie die relevant zijn voor IT-ers komen aan bod. De onderwerpen van deze module zijn: doelgerichte communicatie, structuur in communicatie, schriftelijke communicatie en mondelinge communicatie.

Doelgroep
De module Professionele Communicatie Foundation is een basis voor iedere ervaren of beginnende IT’er. De module is bedoeld voor alle functies en niveaus binnen de IT; van servicedesk medewerker en applicatiebeheerder tot IT-manager.

Duur van de training
3 dagen

Certificering
Professionele Communicatie Foundation (multiple-choice examen)

Informatiesystemen 

Samenvatting van de training
De module Informatiesystemen foundation is een module voor (startende) IT-ers die in hun werk met informatiesystemen te maken krijgen, participeren in een IT- of kwaliteitszorgproject of voor leidinggevenden die met It en IT-ers te maken hebben. Ze verkrijgen een goed beeld van het vakgebied informatica en zijn in staat met IT-ers over het vakgebied te communiceren.

Doel van de training
De module Informatiesystemen biedt een goede en toegankelijke start in, en een oriëntatie op de IT. De belangrijkste begrippen, componenten en toepassingen van informatiesystemen komen aan bod. De module biedt een overzicht van de belangrijkste thema’s en fasen uit de lifecycle van systemen. Diverse onderwerpen, disciplines, functies en taken die betrekking hebben op informatiesystemen worden in een brede context geplaatst.

Doelgroep
De module richt zich op startende en ervaren IT-ers die hun perspectief willen verruimen en/of meer zicht willen krijgen op de rol van de IT binnen organisaties.

Duur van de training
3 dagen

Certificering
Informatiesystemen Foundation (Multiple-choice examen).

Module Testen  

Samenvatting van de training
De module Testen Foundation biedt een eerste kennismaking met het vakgebied testen en is bedoeld voor iedereen die op een of andere wijze in zijn/haar werk met testen te maken kan krijgen. In deze cursus maakt u kennis met testen van de kwaliteit rondom informatievoorziening en systeemontwikkeling en het kunnen signaleren van problemen..

Doel van de training
De onderwerpen van deze module zijn: kwaliteit van de informatievoorziening, het testproces en de testorganisatie. toetsvormen, testsoorten, kwaliteitsmodellen, samenhang tussen ontwikkelen en testen (V-model Tmap) en de fasering van testmanagement, het beheer van bevindingen, de voor- en nadelen van geautomatiseerd testen en testtools. We bekijken de rol van testen binnen risicobeheersing en de lifecyle van informatiesystemen, requirements en acceptatiecriteria

Doelgroep
Deze 3 daagse module Testen Foundation richt zich op iedereen die binnen een organisatie betrokken is bij het testen van (onderdelen van) informatievoorziening. Hierbij kan gedacht worden aan: IT-gebruikers, -beheerders en -ontwikkelaars die in hun dagelijks werk met testen te maken krijgen. Deze module is ook geschikt voor iedereen die basiskennis wil hebben van het testen, zoals projectmanagers, kwaliteitsmanagers, manager softwareontwikkeling, informatieanalisten en consultants. Kennis op het niveau van Informatiesystemen Foundation (ISyF) wordt aanbevolen

Duur van de training
3 dagen

Certificering
TestF (Testen Foundation), Multiple-choice examen

Agile SCRUM Foundation

Samenvatting van de training
EXIN Agile Scrum Foundation is een certificering ter validatie van de gecombineerde kennis op het gebied van Agile-methodologieën en Scrum-praktijken. Bij Agile Scrum draait het om samenwerking voor het met succes bereiken van een doel. Agile methodologieën zijn populaire benaderingen van softwareontwikkeling, maar worden steeds vaker ook in andere gebieden toegepast. Scrum-methoden omvatten het bepalen van multidisciplinaire, zelfstandige teams die een werkend product leveren aan het einde van elke iteratie of ‘Sprint’.

Doel van de training
Het examen EXIN Agile Scrum Foundation maakt deel uit van het EXIN-kwalificatieprogramma en is ontwikkeld in samenwerking met internationale experts uit de praktijk.

Doelgroep
De ‘Agile’ manier van denken wordt het meest toegepast op het gebied van softwareontwikkeling, maar de onderliggende principes worden ook steeds meer gebruikt binnen andere soorten projecten. Scrum is de meest gebruikte Agile-methode en is geschikt voor iedereen – en met name degenen die een project leiden of eraan deelnemen – die zijn of haar kennis up-to-date wil houden met de meest recente ontwikkelingen op het gebied van IT en projectmanagement. De certificering is vooral geschikt voor mensen die actief zijn binnen: projectmanagement, softwareontwikkeling, IT-servicemanagement en business management.

Duur van de training
3 dagen

Certificering
Agile / SCRUM Foundation (mulitple-choice examen)

BISL Foundation

Samenvatting van de training
Business information management wordt in Nederland ook wel functioneel beheer genoemd. Deze foundation benadert de informatievoorziening en de daarvoor te gebruiken IT middelen vanuit het perspectief van
de businessorganisatie en de gebruikers van informatiesystemen. Voorbeelden van functies en rollen op
dit gebied zijn: functioneel beheerder, Business systems administrator, superuser, informatie-architect en Corporate i=Information Officer. in deze functies of rollen ligt de nadruk op het bepalen van de eisen en wensen die de organisatie stelt aan de IT-dienstverlening, het aansturen van de iT-dienstverlening vanuit de afnemer en het ondersteunen van het gebruik van de IT-dienstverlening.

Inhoud
De Business information management Foundation (BISL) reikt van beleid en architectuur, via sturing tot ondersteuning, beheer en aanpassingen van de informatievoorziening. De module biedt onder meer structuur aan information management en leent zich daarom als uitgangspunt voor een basismodule op foundationniveau.

Doelgroep
De module Business information management foundation (BISL) richt zich op iedereen die een rol spelen bij het aansturen, richting geven en operationaliseren van de (IT)-dienstverlening vanuit de behoeften van de informatievoorziening in een organisatie.

Duur van de training
3 dagen

Certificering
BISL Foundation (mulitple-choice examen)

EXIN Business Information Management Professional  

Samenvatting van de training
Het vakgebied Functioneel Beheer (Business information Management) is niet nieuw, maar maakt de laatste jaren een groei naar volwassenheid door. concentratie en outsourcing van de ontwikkel- en beheeractiviteiten is een van de redenen van de professionalisering van Business information Management. er is een groeiende vraag naar specifieke deskundigheid binnen de businessorganisatie (de gebruikersorganisatie) in het vertalen van de wensen van de organisatie richting de leveranciers van it-diensten en it-oplossingen. daarnaast ontstaat behoefte in het inrichten van Business information Management binnen organisaties. Voorbeelden van operationele rollen in dit vakgebied zijn die van de functioneel beheerder, superuser, acceptatietester, informatieanalist, gegevensbeheerder.

Inhoud
De module Functioneel Beheer Professional behandelt het domein van de processen en activiteiten binnen de businessorganisatie die nodig zijn voor de instandhouding en doorontwikkeling van de informatievoorziening. Business information Management reikt van beleid en architectuur van de informatievoorziening,
via de sturing op de informatievoorziening, tot ondersteuning, beheer en aanpassingen van de informatievoorziening. 

Doelgroep
de module Functioneel Beheer Professional richt zich op diegene die een rol spelen in het verbeteren van de informatievoorziening vanuit de behoeften van een organisatie.

Context
De module Functioneel Beheer Professional maakt deel uit van de track: Functioneel Beheerder.

Voorkennis
Als voorkennis voor BiMP wordt BiSl Foundation sterk aanbevolen.
om het certificaat voor de module BiMP te kunnen behalen dienen kandidaten tijdens de cursus drie praktijkopdrachten met goed gevolg te hebben uitgevoerd bij een geaccrediteerde opleider.

 Duur
4 dagen

Training
Het maximum aantal deelnemers is 16 (minimum 6).

Contacturen
Het minimum aantal contacturen tijdens de training is 36. Wanneer de opdrachten in de werkomgeving worden uitgevoerd is het minimum aantal contacturen 28.
Dit omvat groepsopdrachten, voorbereiding op het examen en korte pauzes. dit aantal uren is exclusief huiswerk, logistieke voorbereiding van het examen en lunchpauzes.

Examenvorm
Computergestuurde multiplechoicevragen.

Praktische opdracht(en)
De kandidaat moet praktische opdrachten met voldoende resultaat hebben afgerond.

Koppeling met het E-CF
Onderstaand een schematische weergave van het competentie niveau volgens het european e-competence Framework en IT Business processen:

Generieke informatie cursus

Het EXIN Functioneel beheer Track is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende trainingen:

1. Professionele Communicatie – PCF – 2 dagen
2. Informatiesystemen Foundation – InfoSys – 2 dagen
3. Module Testen Foundation –TestF – 2 dagen
4. Agile / SCRUM Foundation – Agile/SCRUM – 2 dagen
5. BISL Foundation – BISLF – 2 dagen
6. EXIN BIMP Foundation – BIMP – 4 dagen

Kosten

Arrangementskosten: € 150,-
Trainingskosten: € 5750,-
Studiemateriaal: € 310,-
Examenkosten: € 760,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

  • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning
Sorry, no plans available.