Verbeter de kwaliteit van uw IT dienstverlening

Krijg inzicht in de kwaliteit van de ITSM processen, probleemgebieden
en concrete aanbevelingen voor verbeteringen in uw organisatie!

► informatie aanvragen

PinkSCAN™

PinkSCAN

Verbeter de kwaliteit van uw IT-dienstverlening

De business stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van IT-dienstverlening. Nieuwe service modellen vereisen aanpassingen in de wijze waarop de IT Serice Management (ITSM) processen zijn ingericht. PinkSCAN™ ondersteunt IT-organisaties om de kwaliteit van de ITSM processen te verbeteren. PinkSCAN™ is een gestandaardiseerde dienst waarmee de volwassenheid van de huidige ITSM processen wordt gemeten. Tevens geeft Pink Elephant aanbevelingen hoe u de kwaliteit van uw IT-dienstverlening kunt verbeteren.

Ontwikkelingen zoals outsourcing, insourcing, shared services en cloud computing vragen om aanpassingen van het bestaande service model. Met behulp van PinkSCAN™ kunt u de ITSM processen herijken. De uitkomst van het assessment is daarmee belangrijke input voor de blauwdruk van uw nieuwe servicemodel.

PinkSCAN™ is gebaseerd op het ITIL® Best Practice framework en de kennis en ervaring van Pink Elephant.  De resultaten van de PinkSCAN™ voor uw IT-organisatie zijn:

 • Een assessment van de kwaliteit van de ITSM processen: nulmeting voor veranderingen;
 • Inzicht in de probleemgebieden;
 • Gap analyse van de huidige en gewenste volwassenheid van de ITSM processen;
 • Concrete aanbevelingen voor verbeteringen in uw organisatie.

 De PinkSCAN™ methode

Pink Elephant heeft het ITIL® V3 boek over Continual Service Improvement geschreven. Sinds 1980 heeft Pink Elephant vele organisatie geholpen met de toepassing van de basisprincipes van IT procesverbetering:

 • Wat niet is vastgelegd, kan niet worden beheerst;
 • Wat niet beheersd kan worden, kan niet worden gestabiliseerd;
 • Wat niet gestabiliseerd kan worden, kan niet worden gemeten;
 • Wat niet gemeten kan worden, kan niet verbeterd worden.

Alle ITIL® processen kunnen door de PinkSCAN™ worden onderzocht.  Voorafgaand aan het onderzoek wordt in overleg met de opdrachtgever de scope vastgesteld.  De meestvoorkomende processen zijn:

De kwaliteit van PinkSCAN™ wordt als volgt geborgd:

 • Het gebruik van de (online) survey portal maakt een grote onderzoekspopulatie mogelijk. Dit leidt tot een hoge betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten;
 • Er wordt internationaal gebruik gemaakt van dezelfde standaard vragenlijsten;
 • Alle rapporten worden onderworpen aan een interne kwaliteitscontrole.

PinkSCAN™ aanpak

De aanpak van PinkSCAN™ is gebaseerd op het CSI verbetermodel:

Voorafgaand aan het PinkSCAN™ onderzoek vindt er in een intakegesprek afstemming plaats tussen onze consultant en de opdrachtgever. Het resultaat van dit gesprek is een heldere opdrachtformulering, waarin de scope, de onderlinge rolverdeling, randvoorwaarden voor succes en op te leveren resultaten worden vastgelegd.

Het PinkSCAN™ onderzoek wordt uitgevoerd in vier stappen.

1. Oriëntatie (3 dagen)

Tijdens de oriëntatiefase worden voorbereidende gesprekken gevoerd om een beeld te vormen van de IT-service strategie en de bestaande organisatie. De business requirements en de ambities van het IT management bepalen het gewenste volwassenheidsniveau.

In overleg met de opdrachtgever worden de medewerkers geselecteerd voor de open interviews en de survey. De betrokken medewerkers krijgen een presentatie over het onderzoek en hun inbreng hierin.

Een inleidende workshop over de gebruikte ITIL® termen in de vragenlijst is optioneel mogelijk, en zeker wenselijk als binnen de organisatie aan de ITIL®-termen een eigen interpretatie wordt gegeven.

2. Onderzoek (4 dagen)

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

 • Het houden van open interviews door consultants met functionarissen op operationeel, tactisch en strategisch niveau binnen de organisatie.
 • Het invullen van een online survey door geselecteerde medewerkers van de IT-organisatie.

De scan wordt uitgevoerd met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten. De scan spitst zich toe op de kwaliteit van de ITSM processen op basis van het ITIL® Best Practice Framework. In de open interviews wordt ook aandacht besteed aan de organisatiecultuur, de strategie en besturing, de medewerkers en de infrastructuur (inclusief de gebruikte tooling).

De antwoorden uit de scan en de interviews geven samen een beeld van de kenmerken en knelpunten van de beheerprocessen. De bevindingen worden gevalideerd met de opdrachtgever.

3. Rapportage (3 dagen)

Op basis van de onderzoeksgegevens wordt voor ieder proces de ontwikkelingsfase vastgesteld met behulp van de kenmerken en knelpuntenmatrix. Hiervoor wordt de volgende indeling gehanteerd:

 1. Afwezigheid;
 2. Initiatie;
 3. Bewustwording;
 4. Controle;
 5. Integratie;
 6. Optimalisatie.

Via de PinkSCAN™ Portal heeft u direct inzicht in de kwantitatieve resultaten van het onderzoek. De volgende grafieken zijn online op te  roepen:

 • De score per proces en per deelproces
 • De score per afdeling
 • Een vergelijking met een voorgaand onderzoek.

In het eindrapport staan de bevindingen en aanbevelingen voor de korte en middellange termijn vermeld om de kwaliteit van de ITSM processen te verbeteren. Deze aanbevelingen zijn ontleend aan de resultaten van het onderzoek en de uitgebreide kennis en ervaring van onze consultants.

Pink Elephant is ervan overtuigd dat de kwaliteit van de IT-dienstverlening alleen kan worden verbeterd door middel van een integrale aanpak, waarbij de strategie en besturing, de medewerkers, processen en technologie worden meegenomen. Al deze aspecten komen in de aanbevelingen terug.

4. Follow-up (1 dag)

Om de gewenste situatie te realiseren is het noodzakelijk dat er gezamenlijk een follow-up actieplan wordt gemaakt, op basis van de resultaten van het onderzoek. De deelnemers aan het onderzoek verwachten ook dat er acties worden ondernomen. Consultants van Pink Elephant zijn in staat om u  hierbij te helpen.

PinkSCAN™ resultaten

De resultaten van de PinkSCAN™ zijn:

 • Bewustwording van de knelpunten in de processen bij deelnemers aan het onderzoek;
 • Doelstellingen zijn in kaart gebracht voor gewenst ITSM volwassenheid;
 • Nulmeting van de kwaliteit van de ITSM processen, die als startpunt voor verbeteringen gebruikt worden;
 • Online inzicht in de kwantitatieve resultaten van het onderzoek;
 • Rapport met conclusies en aanbevelingen voor de korte en middellange termijn gebaseerd op uw situatie en de kennis en jarenlange ervaring van Pink Elephant consultants;
 • Input voor het opstellen van een gedetailleerde blauwdruk van de gewenste servicemodellen.

PinkSCAN™ Randvoorwaarden

Enkele randvoorwaarden voor succesvolle uitvoering van de scan zijn:

 • Beschikbaarheid van voldoende respondenten, om betrouwbare conclusies te kunnen maken;
 • Gelijke definities van ITIL® termen;
 • Communicatie binnen de organisatie over het doel en opzet van het onderzoek.

De duur van het traject

De doorlooptijd is afhankelijk van de omvang van het onderzoek. De totale tijdsinvestering van Pink Elephant is ca. 10 dagen. De gemiddelde doorlooptijd bedraagt ongeveer zes weken. De respondenten krijgen twee weken de gelegenheid om de survey te beantwoorden.

Het PinkSCAN™ Proces

Adviesgesprek consultancy

Benieuwd hoe u de kwaliteit van uw IT-dienstverlening verbetert? Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken of de PinkSCAN™ u hier bij kan ondersteunen. Laat uw gegevens achter en wij nemen contact op met u.

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail
 • Nieuwsbrief
 • ‘Cybersecurity regained: preparing to face cyber attacks’ is the name of a recent EY Cybersecurity survey. 41 Cybersecurity consultants got together at to take part in the Oceans 99 business
 • Referenties
Scroll

Heb jij ook een prettige trainingservaring opgedaan bij Pink Elephant en wil je deze delen?